Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Zapraszamy do modlitwy litanią do Matki Bożej Miłosierdzia. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia przypada dnia 16 listopada.

Wideo —> Bogdan Bednarz: Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Zobacz też —> Maryja – Matka Miłosierdzia oraz Matka Miłosierdzia – Papież Franciszek


 

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości – módl się na nami!
Matko miłosierdzia – módl się na nami!
Matko litości i łaski – módl się na nami!
Matko ofiarności i dobroci – módl się na nami!
Matko poświęcenia i służby – módl się na nami!
Wszechmocy błagająca – módl się na nami!
Szafarko Bożego miłosierdzia – módl się na nami!
Ucieczko grzeszników i winowajców – módl się na nami!
Wspomożycielko głodnych i spragnionych – módl się na nami!
Schronienie bezdomnych i tułaczy – módl się na nami!
Opiekunko ubogich i uciśnionych – módl się na nami!
Obrończyni wdów i sierot – módl się na nami!
Drogowskazie błądzących i zagubionych – módl się na nami!
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych – módl się na nami!
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych – módl się na nami!
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych – módl się na nami!
Ostojo cierpiących i konających – módl się na nami!

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże, w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.


Tekst za —> spm.org.pl: Modlitwy do Miłosierdzia Bożego

fot. ilustracyjne: Diliff – Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0