Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętyc...

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

W dniu 1 listopada Kościół katolicki obchodzi liturgiczną uroczystość Wszystkich Świętych.

1 listopada Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Wideo —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 1 listopada | Uroczystość Wszystkich Świętych

Zobacz też —> “Wypominki z Get Mercy” 1-7 listopada 2021 i Msza św. w intencji polecanych zmarłych, 8 listopada 2021


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Ewangelia na uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 – Mt 5, 1-12a:

“Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 1 listopada 2021

Zobacz też —> Listopadowe Błogosławieństwa – Ks. Marek Chrzanowski FDP


Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, od południa) oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada), możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

W roku 2021, podobnie jak w 2020, Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że “odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad”.

Penitencjaria Apostolska wprowadziła też w roku 2020 i 2021 dodatkową możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych dla osób starszych, chorych i tych wszystkich “którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych…”

Zobacz szczegóły —> Odpust zupełny dla zmarłych – jak uzyskać? W roku 2021 – przez cały listopad!

Zobacz —> Papieską intencję modlitewną na listopad 2021 r.

– Modląc się o zbawienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też Boga za wszystkich świętych – powiedział abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński w orędziu wygłoszonym z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Orędzie zostało wyemitowane 31 października 2021 r. o godz. 20.00 na antenie Programu Pierwszego Telewizji Polskiej oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Abp Dzięga zwrócił m.in. uwagę na duchową wartość zamawianych i odprawianych za zmarłych Mszy Świętych i odmawianej w ich intencjach modlitwy. „Także ciche nawiedzenie grobu, połączone z westchnieniem serca, które bezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny dla zmarłych, ma ogromną wartość” dodał…

Zobacz więcej —> episkopat.pl: Orędzie na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Zobacz też —> Czy w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


– Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych – napisał w Apelu z dnia 22 października 2021 r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych – 1 listopada.

Zobacz więcej —> Apel przewodniczego Episkopatu Polski o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych


Posłuchaj: Ewangelia i rozważanie bpa Artura Ważnego na uroczystość Wszystkich Świętych 2021:

Wideo —> Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie – Kraków: Jezus patrzy na mnie z miłością [Słowo na jutro 429]


Święty, czyli kto?

“Święty jest Bóg. Świętość w znaczeniu absolutnym jest Jego wyłącznym przymiotem. Bóg sam o sobie mówi, że jest święty. Czytamy o tym już w Starym Testamencie (por. Oz 11,9). Tak pojmowana świętość jest dla człowieka niedostępna.

W wyznaniu wiary mówimy również, że święty jest Kościół. Co niedzielę powtarzamy: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Na czym polega świętość Kościoła wyjaśnił Sobór Watykański II: „Kościół… uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty. Albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako „sam jeden Święty”, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 39). Kościół jest świętym ludem Bożym, mimo że jego członkowie są grzesznikami. Właśnie ze względu na świętość Kościoła od samego początku jego członków nazywano nie tylko uczniami Chrystusa, wiernymi, chrześcijanami, ale także „świętymi” (por. Dz 9,13; 1 Kor 6,1; 61,1).

Jednak w potocznym znaczeniu mówiąc o świętych ludziach, mamy na myśli jeszcze kogoś innego. Tych, którzy zostali kanonizowani. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, „kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników” (KKK 828). Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” stwierdził, że „w ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy” (CL 16)…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Ks. Artur Stopka POWSZECHNE IMIENINY

Copyright © by Gość Niedzielny (44/2000)


Święty Jan Paweł II o błogosławieństwach ewangelicznych:

(Fragment homilii podczas Mszy św. na placu św. Piotra. 1 XI 2000 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych)

“… Cała dzisiejsza liturgia mówi o świętości. Aby się jednak dowiedzieć, jaka droga prowadzi do świętości, musimy wejść z apostołami na Górę Błogosławieństw, zbliżyć się do Jezusa i wsłuchać się w słowa życia wychodzące z Jego ust. Także dzisiaj Jezus mówi do nas:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 3). Boski Nauczyciel ogłasza «błogosławionymi» i — można powiedzieć — «kanonizuje» przede wszystkim «ubogich w duchu», to znaczy tych, którzy mają serca wolne od przesądów i uprzedzeń, i dlatego są całkowicie otwarci na wolę Bożą. Całkowita i ufna wierność Bogu wymaga ogołocenia się i konsekwentnego oderwania od samych siebie.

Błogosławieni, którzy się smucą! Jest to błogosławieństwo nie tylko tych, którzy cierpią z powodu licznych dolegliwości wpisanych w śmiertelną naturę człowieka, ale także tych, którzy odważnie przyjmują cierpienie, gdy wymaga tego szczere wyznawanie zasad ewangelicznej moralności.

Błogosławieni czystego serca! Błogosławionymi zostają nazwani ci, którzy nie zadowalają się czystością zewnętrzną czy rytualną, ale dążą do owej absolutnej prawości wewnętrznej, która nie dopuszcza żadnego kłamstwa ani dwulicowości.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości! Nawet ludzka sprawiedliwość jest bardzo wzniosłym celem, uszlachetniającym serce tych, którzy do niej dążą, ale Jezus ma tu na myśli wyższą jeszcze sprawiedliwość, która polega na poszukiwaniu zbawczej woli Bożej: błogosławiony jest nade wszystko ten, kto łaknie i pragnie takiej sprawiedliwości. Jezus mówi bowiem: «wejdzie do królestwa niebieskiego (…) ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie» (Mt 7, 21).

Błogosławieni miłosierni! Szczęśliwi są ci, którzy potrafią przezwyciężyć zatwardziałość serca i obojętność, aby w konkretny sposób wyrazić pierwszeństwo współczującej miłości, na wzór Dobrego Samarytanina i — w istocie rzeczy — Ojca «bogatego w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4).

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój! Pokój, stanowiący syntezę mesjańskich darów, jest trudnym zadaniem. W świecie, w którym istnieją sytuacje dramatycznych konfliktów i dyskryminacji, trzeba krzewić braterskie współistnienie oparte na miłości i dzieleniu się dobrami, przezwyciężając wrogość i antagonizmy. Błogosławieni ci, którzy podejmują to szlachetne dzieło!…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Jan Paweł II, MARYJA WZOREM ŚWIĘTOŚCI

Copyright © by L’Osservatore Romano (3/2001) and Polish Bishops Conference


Posłuchaj kazania św. Bernarda, opata, na uroczystość Wszystkich Świętych:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 1 listopada 2021 | Wszystkich Świętych (Kazanie św. Bernarda, opata Sermo 2: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1968] 364-368)


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja