Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Koronka powrotem do Ojca

Pamiętam, jak byłem w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dziewcząt. Prowadziłem katechezę o Bożym miłosierdziu i poświęciłem obraz Jezusa miłosiernego. Zaczęliśmy modlić się koronką do Bożego miłosierdzia. Tak modlących się osób nigdy nie widziałem i nie słyszałem. Dziewczyny, które miały już za sobą próby samobójcze, wyroki sądowe itp., modliły się tak równo i głośno, że byłem zdumiony. Nie słyszałem, by siostry zakonne i księża tak gorliwie się modlili. Pomyślałem, że te dziewczyny intuicyjnie odkryły swoją deskę ratunku, drogę powrotu do Ojca, dlatego z takim przekonaniem, bez udawania i obojętności, żarliwie wołały: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

W Jezusie Chrystusie mamy pełen przystęp do Boga Ojca. Zbawiciel jest jedynym mostem do raju. Jezus pokazał nam całym swoim życiem drogę do Ojca w niebie. Jak Jan Chrzciciel wskazywał na Baranka Bożego, tak Jezus Chrystus przedstawia nam swego Ojca. Wielokrotnie w Ewangelii mówił apostołom, Marii Magdalenie, przyjaciołom, że idzie do Ojca. Jezus jest głównym przewodnikiem tej pielgrzymki na wysokość, z której do nas przyszedł. Jest przewodnikiem po szczytach świętości. Zapowiedź tej drogi, wąskiej i pełnej wyrzeczeń, mamy w modlitwie „Ojcze nasz”.

Koronka do Bożego miłosierdzia jest rozważaniem cierpienia Syna Bożego, który idzie do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie. Modlitwa ta jest modlitwą o powrót marnotrawnych synów i córek do Ojca miłosiernego dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. On, jako dobry Pasterz, prowadzi owce do źródła istnienia wszelkiego bytu. Jest również bramą dla owiec, prowadzącą do dziedzictwa Ojca. Bramą dla owiec do miłości Ojca jest Serce Odkupiciela; dziedzictwem jest królestwo Boże.

Za przykładam Jezusa my również przez modlitwę do Bożego miłosierdzia możemy prowadzić innych do jedności z Ojcem. Przeszkodą w tym jest grzech człowieka, będący buntem przeciw Ojcu. Tylko przebłaganie dokonane w Synu Bożym jest pełnym powrotem do Ojca. Dobrze o tym wiedzą ludzie, którzy się pogubili i wrócili z daleka na łono Kościoła.

Ks. Michał Dłutowski
[w:] Ogień z nieba. Hymny, uwielbienia i rozważania o koronce do miłosierdzia Bożego, ks. Mariusz Bernyś, ks. Michał Dłutowski, Apostolicum 2013