Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Maryja uczy prawdziwej miłości

Maryja uczy prawdziwej miłości

W Maryi harmonijnie łączą się wiara i miłość, oddanie Panu Bogu z gotowością służenia bliźnim, realistyczne spojrzenie na doczesność i nadzieja eschatologiczna. „Pełnia łaski” (zob. Łk 1,28) nie oddziela Maryi od świata ludzi ani też nie zamyka Jej serca na potrzeby wierzących. Dlatego też Kościół wierząc w macierzyńskie pośrednictwo Maryi i zachęca wiernych, by powierzali się Jej opiece i wstawiennictwu. Wierni od wieków uciekają się pod Jej obronę powtarzając tę modlitwę zawierzenia w trudnych chwilach. Miejscami szczególnego zawierzenia Maryi są liczne sanktuaria maryjne. „Maryja faktycznie stała się Matką wszystkich wierzących. Do Jej matczynej dobroci, do Jej czystości i dziewiczego piękna odwołują się ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron świata ze swymi po­trzebami i nadziejami, ze swymi radościami i cierpieniami, w ich samot­ności, jak również w doświadczeniach życia wspólnotowego. Zawsze doświadczają Jej dobroci, Jej niewyczerpanej miłości, która wypływa z głębi Jej Serca. Świadectwa wdzięczności płynące ze wszystkich kontynentów i ze strony wszelkich kultur są uznaniem dla tej czystej miłości, która nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra” (Deus caritas est, 41).

Maryja ukazuje na czym polega prawdziwa miłość. Uczy poko­ry, cichości, zawierzenia Bogu i oddania bliźnim. Uczy również postawy wdzięczności wobec Boga za otrzymane łaski i wyrażania jej nie tylko w modlitwie, ale i w działaniu. (…) uświadamia, że nie wystarczy niesienie pomocy materialnej lub duchowej, ale trzeba dzielić się wiarą i doświadczeniem dobroci Boga.

Kontemplując przykład Maryi Dziewicy i Matki chrześcijanie starają się naśladować Ją, pełniąc bez ociągania dzieła miłosierdzia i czynnej miłości bliźniego.

Wiara, która działa przez miłość
red. Ks. Zbigniew Sobolewski