Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Kościół obchodzi tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu (Niedziela Świętej Rodziny). W tegorocznej oktawie Bożego Narodzenia wypada ona 1 stycznia, kiedy obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – święto Świętej Rodziny zostało zatem przeniesione na piątek 30 grudnia 2022.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce od XVII w. słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała Święta Rodzina, w Studziannie, gdzie jest Święta Rodzina przy stole, i podobny obraz cudowny Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa. Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny dla całego Kościoła powszechnego w 1921 r. nie wprowadzał on nowego do liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim.

Święto Świętej Rodziny po raz pierwszy ustanowił dla swojej diecezji Québec pochodzący z Francji św. Franciszek Montmorency Laval w 1684 r., który uzyskał odpowiednie zezwolenia papieża. W 1890 r., na prośbę arcybiskupa Florencji, papież Leon XIII zaaprobował „kult czci zwrócony ku Świętej Rodzinie” w wybranych diecezjach włoskich. Decyzją papieża Benedykta XV w 1921 r. święto zaczęto obchodzić w całym Kościele.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem są również hymny kościelne przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.

W Niedzielę św. Rodziny polski Episkopat ogłasza zwykle list pasterski skoncentrowany wokół problematyki rodzinnej. W tym roku, ze względu na fakt, że święto zostało przeniesione na piątek, wyjątkowo nie został przygotowany list.

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:

• Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)

• Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)

• Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)

• Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)

• Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)

• Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)

• Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)

• Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)

• Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)

• Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)

• Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)

Pan Jezus umarł na krzyżu mając ok. 33 lat. Św. Józef opuścił tę ziemię przed publicznym wystąpieniem Pana Jezusa, gdyż w tym czasie nie wspominają już o nim Ewangelie. Maryja miała dożyć według podania ponad 60 lat. Ostatni raz wspominają o Niej Dzieje Apostolskie: była obecna przy Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> Czy w piątek 30 grudnia 2022 obowiązuje post?


Posłuchaj Ewangelii na 30 grudnia 2022 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 30 grudnia – Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Zobacz wszystkie—> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 30 grudnia 2022


Święto Świętej Rodziny jest polskich parafiach dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz czasem modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej wiąże się najczęściej z jubileuszami i rocznicami. Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września 2018 r. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili do zorganizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.

Za —> Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin /episkopat.pl


– Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła – mogliśmy przeczytać w Liście Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2021…

Rada ds. Rodziny KEP podkreśla w Liście, że „Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu”. Odnosząc się do adhortacji Familiaris consortio Jana Pawła II, stwierdza, że rodzina jest „najcenniejszym dobrem ludzkości”.

W Liście na Niedzielę Świętej Rodziny zostały wymienione najważniejsze zadania, które realizowane są w rodzinie. Należą do nich pogłębianie więzi między członkami rodziny, formacja religijna poprzez lekturę Pisma Świętego i wspólną modlitwę, wychowanie oraz wypracowanie wykorzystywania czasu wolnego zarówno na odpoczynek, jak i rozwój kulturalny (…)

Przeczytaj —> List Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny


Św. Jan Paweł II do polskich rodzin:

(fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.)

“Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale odpowiedzialność ta w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest «wspólnotą życia i miłości» (Gaudium et spes, 48).

Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością, o której św. Paweł tak pisze: «miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje» (por. 1 Kor 13, 6-8). Miłość nigdy nie ustaje. Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają się — znów słowa Soboru — «bezinteresownym darem z siebie samego» (Gaudium et spes, 24), bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości.

Drodzy bracia i siostry, małżonkowie i rodzice, sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was w Chrystusie! Jednoczy was z Chrystusem! «Tajemnica to wielka!» (Ef 5, 32). To Bóg «obdarzył was swoją miłością». On do was przychodzi i jest obecny wśród was, mieszka w waszych duszach. Mieszka w waszych rodzinach! W waszych domach! O tym wiedział dobrze św. Józef. Nie wahał się zawierzyć Bogu siebie i swojej Rodziny. W mocy tego zawierzenia spełnił do końca misję, jaką powierzył Mu Bóg wobec Maryi i Jej Syna. Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej ludzkiej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, Kalisz, 4.06.1997. Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa


Posłuchaj fragmentu przemówienia papieża Pawła VI wygłoszonego w Nazarecie, 5 stycznia 1964 roku:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 30 grudnia 2022 | Świętej Rodziny


Modlitwa Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Rodzin i Domów

(praktykowana w ramach Domowych Ognisk Modlitwy i Miłosierdzia)

Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie nasze!

Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach Twych przykazań, i doprowadź do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Za —> Domowe Ogniska Modlitwy i Miłosierdzia


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja