PODZIEL SIĘ

19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńc...

19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

We wtorek 19 marca 2019 r. przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła powszechnego.

W Ewangeliach, które poświęcają św. Józefowi 26 wierszy jego imię (z języka hebrajskiego oznacza “Pan przydał, obdarzył”) pojawia się 14 razy. Nie odnotowano żadnego słowa, które byłoby przez niego wypowiedziane, dlatego w teologii określa się go często mianem człowieka, który przemawiał czynami, a jego prawe i sprawiedliwe postępowanie stawiane jest za wzór. To on odgrywał główną rolę w wydarzeniach związanych z dzieciństwem Jezusa – jemu Pan Bóg dawał polecania za pośrednictwem anioła odnośnie do losów Dziecięcia (por. Mt 1 – 2).

Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu.

Czytaj całość —> Niedziela.pl: Święty Józef – wzór do naśladowania

Wideo —> TV Misericordia: Skarby Kościoła 19 marca | św. Józef z Nazaretu

Zobacz więcej o św. Józefie i jego kulcie —> na Brewiarz.pl


W uroczystość św. Józefa – 19 marca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”. W uroczystość św. Józefa Msze św. kaplicy odprawiane są o godz. 6.30 i o 17.00.

Czytaj więcej —> Uroczystości ku czci św. Józefa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

W miesiącu marcu we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, wieczorne nabożeństwa odprawiane są ku czci św. Józefa.

Św. Siostra Faustyna:

“Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę.”

Dzienniczek, 1203


Zobacz też —> Czy w uroczystość św. Józefa uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


Św. Jan Paweł II o św. Józefie – Wprowadzenie do Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos

POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24).

Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.

W setną rocznicę ogłoszenia Encykliki Quamguam pluries papieża Leona XIII i w duchu wielowiekowego kultu św. Józefa pragnę poddać Wam pod rozwagę, drodzy Bracia i Siostry, kilka refleksji o człowieku, któremu Bóg „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. Z radością spełniam ten pasterski obowiązek pragnąc, aby wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do Patrona Kościoła powszechnego i miłość do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył.

Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia.

Sądzę bowiem, że ponowne rozważenie uczestnictwa Małżonka Maryi w Boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi, podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzką, odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą Wcielenia.

Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny „przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 5).

Czytaj całość Adhortacji —> opoka.org.pl: Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos. O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła,15.08.1989

We wtorek, 19 marca przypada 15. rocznica przyozdobienia papieskim Pierścieniem Rybaka Ojca Świętego Jana Pawła II wadowickiego obrazu św. Józefa i ogłoszenie kościoła karmelitańskiego „Na Górce” sanktuarium. W uroczystościach udział weźmie abp Marek Jędraszewski.

Czytaj więcej —> diecezja.pl: 15. rocznica ustanowienia Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach


Posłuchaj komentarza do Ewangelii na uroczystość św. Józefa – 19 marca 2019 (Mt 1, 16. 18-21. 24a) – ks. dr Jarosław Powąska:

Wideo za —> domjozefa.tv: Komentarz do Ewangelii – 19 marca 2019 (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 19 marca 2019


Nabożeństwo i kult św. Józefa powstały i rozwinęły się spontanicznie w sercu ludu chrześcijańskiego, który w osobie tego Świętego Patriarchy potrafił odkryć wzór pokory, pracowitości i wierności w pełnieniu własnego powołania. Wśród najbardziej rozpowszechnionych nabożeństw do tego, który uchodził za ojca Jezusa i był wiernym stróżem Maryi, jest siedem niedziel uprzedzających jego święto. Istnieje zwyczaj rozważania w trakcie każdej z nich jakiegoś aspektu osobowości Świętego Patriarchy i proszenia go o wstawiennictwo, by otrzymać wiele niezbędnych łask.

Czytaj całość —> opusdei.org: 7 niedziel św. Józefa


Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Wołam do Cie­bie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i po­trzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojęt­ny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, które­go Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, ucie­kam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie dusze w czyść­cu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wsta­wiennictwo za mną.

Amen.