Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

17 września – Wspomnienie św. Hildegardy z B...

17 września – Wspomnienie św. Hildegardy z Bingen, doktora Kościoła

W dniu 17 września przypada w Kościele powszechnym liturgiczne wspomnienie dowolne św. Hildegardy, dziewicy i doktora Kościoła. W roku 2023 tego dnia przypada 24. Niedziela Zwykła A.

Św. Hildegarda z Bingen, żyjąca w latach 1098-1179, niemiecka opatka benedyktyńska była jedną z najbardziej fascynujących postaci średniowiecza: była wizjonerką, lekarką, pisarką i kompozytorką, a także znawczynią ówczesnych nauk przyrodniczych…

Św. Hildegarda z Bingen, która była ważną postacią kobiecą XII w., wniosła swój cenny wkład w rozwój Kościoła swej epoki, doceniając dary otrzymane od Boga i okazując się kobietą o żywej inteligencji, głębokiej wrażliwości i uznanym autorytecie duchowym. Pan obdarzył ją duchem prorockim i wielką zdolnością do rozpoznawania znaków czasu. Hildegarda żywiła niezwykłą miłość do świata stworzonego, uprawiała medycynę, poezję i muzykę. Przede wszystkim zachowywała zawsze wielką i wierną miłość dla Chrystusa i Jego KościołaBenedykt XVI.

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 17 września | św. Hildegarda z Bingen


Urodziła się 16 września 1098 r. w Bermersheim w Hesji. Była dziesiątym dzieckiem wysokiego urzędnika cesarskiego. Od wczesnych lat dziecięcych wychowywała się w opactwie benedyktyńskim w Disibodenbergu. W wieku 15 lat Hildegarda zdecydowała się na prowadzenie życia mniszego. Od młodości doznawała mistycznych wizji. W 1147 założyła klasztor w Rupertsbergu k. Bingen nad Renem. W 1165 r. powołała do istnienia filialny klasztor w Eiblingen k. Rudesheim.

Zachowało się wiele jej dzieł z dziedziny religii, medycyny, muzyki, etyki i kosmologii, cieszących się obecnie dużą popularnością. Wśród pism Hildegardy na szczególną uwagę zasługuje trylogia: „Scivias” (1141-1151), „Liber vitae meritorum” (1158-1163) oraz „Liber divinorum operum simplicis hominis” (1163-1173). Zachowało się też ok. 300 jej listów kierowanych m.in. do papieża, do Bernarda z Clairvaux, do cesarza Fryderyka Barbarossy.

Św. Hildegarda z Bingen interesowała się również przyrodą, była pierwszą badaczką niemieckiej fauny i flory. Do dziś cieszą się popularnością formułowane przez nią zasady medycyny naturalnej (…) oraz bioprodukty oparte na receptach świętej z Bingen. Renesans przeżywa też skomponowana przez nią muzyka, wykorzystana w filmie „Vision” Margarethe von Trotty z 2008 r. (…)

Według św. Hildegardy „Bóg jest śpiewakiem, a Boski śpiew leży u podstaw harmonii świata duchowego i materialnego”. Hildegarda tworzyła więc łacińskie hymny, komponując do nich muzykę. Jako kompozytorka była znana już w 1148 r., jest autorką ponad 70 pieśni religijnych: antyfon, hymnów, responsoriów, sekwencji. Jednak najciekawszym utworem jest bez wątpienia „Ordo virtutum” (co można przetłumaczyć jako „Porządek cnót”), najstarsza zachowana sztuka moralitetowa.

Hildegarda zmarła 17 września 1179 r. w Rupertsbergu k. Bingen. Została pochowana w kościele parafialnym w Einbingen i jest patronką tego kościoła.

Za —> ekai.pl: Papież zarządził wpisanie trojga świętych do kalendarza liturgicznego

Mimo, iż rozpoczęty w 1227 roku proces kanonizacyjny został wstrzymany w niewyjaśnionych okolicznościach, Hildegarda z Bingen nad Renem została w XIV w. umieszczona w martyrologium jako święta. Do kalendarza liturgicznego obchód ku jej czci wpisano w 1971 roku

Papież Benedykt XVI potwierdził 10 maja 2012 r., że Hildegarda z Bingen, ze względu na swoje zasługi dla Kościoła i ogromny wkład w rozwój myśli katolickiej, może odbierać cześć jako święta w całym Kościele. 7 października 2012 r. papież ogłosił św. Hildegardę doktorem Kościoła powszechnego, wraz ze św. Janem z Avili – uczyniło to podczas Mszy św. na rozpoczęcie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, poświęconego tematowi: «Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej».

Papież Franciszek zarządził w dniu 2 lutego 2021 r. wpisanie trojga świętych – doktorów Kościoła do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego wspomnienia dowolnego świętych: Grzegorza z Nareku, opata i doktora Kościoła, 27 lutego, Jana z Avila, kapłana i doktora Kościoła, 10 maja oraz świętej Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła – 17 września.

Zobacz więcej o św. Hildegardzie —> na brewiarz.pl i na ekai.pl


“Chociaż publiczną działalność rozpoczęła jako ponad czterdziestoletnia kobieta, w ciągu pozostałych lat swojego życia, święta mniszka spisała i uczyniła tak dużo, że jej dorobek może zawstydzać. Znajdziemy tam dzieła teologiczne, medyczne, dotyczące przyrodoznawstwa, kompozycje muzyczne tworzone do napisanych przez Hildegardę oficjów, wreszcie bogatą korespondencję. Ponadto była ona fundatorką i opatką dwóch klasztorów żeńskich, głosiła misje, a nawet zabierała głos w kwestiach politycznych, choć to nie dziwi, bo były to czasy ścisłego przymierza Kościoła i teologii z życiem polityczno-społecznym. Oprócz tego, Hildegarda często chorowała, a niektóre z chorób przykuwały ją do łóżka i czyniły niezdolną do jakiegokolwiek wysiłku.

Podstawą uznania Hildegardy za Doktora Kościoła są przede wszystkim teksty dotyczące teologii. Jak wspomniałam, benedyktynka nie miała esktaz. Nie traciła zmysłów ani kontaktu ze światem zewnętrznym. Skąd więc tak bogata treść zawarta aż w trzech pokaźnych księgach objawień? Otóż święta od trzeciego roku życia doświadczała nieustannego uczestnictwa w Bożym poznaniu. Określała je jako widzenie światła, które ją pouczało, ukazywało prawdę o świecie i jego mechanizmach oraz nią kierowało. Ponadto w wieku czterdziestu dwóch lat doświadczyła dodatkowego wewnętrznego oświecenia, które wiązało się z poleceniem spisania tych wizji, obdarzających ją zdolnością prawidłowej interpretacji i komentowania Pisma.

Prawdziwość objawień i zgodność ich treści z nauczaniem Kościoła potwierdził papież Eugeniusz III na Synodzie w Trewirze w 1148 roku. Wizje zostały spisane i, wraz z teologicznymi komentarzami pochodzącymi od wizjonerki, stanowią trzy podstawowe dzieła Hildegardy…”

Czytaj całość —> deon.pl: Elżbieta Wiater, Hildegarda z Bingen – doktor Kościoła 


Benedykt XVI o św. Hildegardzie z Bingen

Fragment katechezy wygłoszonej podczas Audiencji generalnej w 8 września 2010 roku:

“Mistyczne wizje Hildegardy zawierają bogate treści teologiczne. Odnoszą się do zasadniczych wydarzeń dziejów zbawienia, a ich język jest przede wszystkim poetycki i symboliczny. Na przykład, w jej najbardziej znanym dziele Scivias, to znaczy Poznaj drogi, opisuje ona w trzydziestu pięciu wizjach wydarzenia z dziejów zbawienia, od stworzenia świata aż do końca czasów. Z charakterystyczną kobiecą wrażliwością Hildegarda właśnie w głównej części swego dzieła rozważa temat mistycznych zaślubin między Bogiem i ludzkością, które urzeczywistniły się we wcieleniu…

(…) Mistyczka znad Renu jest autorką również innych pism, z których dwa są szczególnie ważne, ponieważ zawierają, podobnie jak Scivias, jej mistyczne wizje; są to Liber vitae meritorum (Księga zasług życia) oraz Liber divinorum operum (Księga dzieł Bożych), zwana również De operatione Dei.

W pierwszej opisana jest jedyna i wielka wizja Boga, ożywiającego wszechświat swą mocą i swym światłem. Hildegarda podkreśla głęboką relację między człowiekiem i Bogiem oraz przypomina nam, że całe stworzenie, którego człowiek stanowi uwieńczenie, otrzymuje życie od Trójcy Świętej. Głównym tematem tekstu jest relacja między cnotami i wadami; człowiek powinien zatem codziennie stawiać czoło wyzwaniu, jakim są wady, które oddalają go od drogi do Boga, oraz cnót, sprzyjających temu dążeniu. Jest to zachęta do wystrzegania się zła, by chwalić Boga oraz by po cnotliwym życiu wkroczyć w życie «pełne radości».

W drugim dziele, uważanym przez wielu za mistrzowskie, w dalszym ciągu opisuje stworzenie w jego odniesieniu do Boga i centralne miejsce człowieka, wykazując silny chrystocentryzm o zabarwieniu biblijno-patrystycznym. Święta, opisując pięć wizji, zainspirowanych Prologiem Ewangelii św. Jana, zamieszcza słowa, które Syn kieruje do Ojca: «Całe dzieło, którego pragnąłeś i które mi powierzyłeś, doprowadziłem pomyślnie do końca, i oto Ja jestem w Tobie, a Ty we Mnie, i stanowimy jedno» (Pars III, Visio X: PL 197, 1025 a).

Wreszcie w innych pismach Hildegarda wykazuje wszechstronność zainteresowań i kulturową aktywność żeńskich klasztorów Średniowiecza, na przekór przesądom panującym jeszcze na temat tej epoki…

(…) Popularność, jaką cieszyła się Hildegarda, skłaniała wiele osób, by się do niej zwracać. Toteż dysponujemy wieloma jej listami. Zwracały się do niej wspólnoty monastyczne męskie i żeńskie, biskupi i opaci. Wiele odpowiedzi jest aktualnych również dla nas…

(…) Obdarzona duchowym autorytetem, Hildegarda w ostatnich latach swego życia udała się w podróż pomimo zaawansowanego wieku i trudów związanych z przemieszczaniem się, aby mówić ludziom o Bogu. Wszyscy chętnie jej słuchali, nawet gdy przemawiała surowym tonem: uważano ją za wysłanniczkę Boga. Nawoływała zwłaszcza wspólnoty klasztorne oraz duchowieństwo do życia zgodnego z ich powołaniem. W sposób szczególny Hildegarda przeciwstawiała się ruchowi niemieckich katarów. Oni to – katarzy dosłownie znaczy «czyści» — domagali się radykalnej reformy Kościoła, zwłaszcza w celu zwalczania nadużyć kleru. Ona zarzucała im ostro, że chcą zmienić naturę Kościoła, i przypominała im, że prawdziwą odnowę wspólnoty kościelnej uzyskuje się nie tyle przez zmianę struktur, ile raczej dzięki szczeremu duchowi pokuty i na drodze prawdziwego nawrócenia. O tym przesłaniu nie powinniśmy nigdy zapominać…

Za —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Św. Hildegarda z Bingen (II), Audiencja generalna 8 września 2010

Zobacz też —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Św. Hildegarda z Bingen (I), Audiencja generalna 1 września 2010 — Castel Gandolfo

Copyright © by L’Osservatore Romano (10/2010) and Polish Bishops Conferenc


Obejrzyj I audycję z cyklu “Cztery pory roku ze św. Hildegardą” na antenie telewizji Salve NET: ZDROWIE – moda czy drogowskaz?

Cykl prowadzi Jolanta Zajdel, która jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół św. Hildegardy i od wielu lat zajmuje się promowaniem przesłania tej niezwykłej Mniszki.

Wideo —> Salve NET: ZDROWIE – moda czy drogowskaz? || Cztery pory roku ze św. Hildegardą #011