Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Miłosierdzie Boże ponad miłość?

“Poznanie Miłosierdzia Bożego jawi się siostrze Faustynie jako kulminacyjny punkt zgłębiania Bo­żej tajemnicy. Już w roku 1934 w Wilnie słyszy słowa: „Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem”.

A dwa lata później, dnia 2 lutego 1936 r. zapisuje: „Poznałam Cię, Boże, jako źródło miłosie­rdzia, którym żywi się i karmi wszelka dusza. O, jak wielkie jest Miłosierdzie Pańskie, ponad wszystkie przymioty Jego. Miłosierdzie jest największym przymiotem Bożym, wszystko to, co mnie otacza, o tym mi mówi”.

Tegoż roku 1936, w Niedzielę Palmową od­notowuje: „Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu. Sama sprawiedliwość Boża mówi o Jego niezgłę­bionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości”.

W orędziu, które Pan Jezus przekazał siostrze Faustynie, najważniejszym pojęciem jest Miłosier­dzie Boże jako „największy przymiot Boży”. Jednak pomiędzy Miłosierdziem Bożym a miłością zacho­dzi w naszym rozumieniu tego pojęcia różnica formalna.

Zwraca na to uwagę ks. M. Sopoćko podkreś­lając jakby wartość Miłosierdzia Bożego nad Jego Miłością. Zadaje on nawet pytanie i uzasadnia odpowiedź: „Dlaczego dziś mamy czcić raczej Mi­łosierdzie Boże niż miłość?” Według kierownika duchownego siostry Faustyny pojęcie „Miłosier­dzie” lepiej niż „Miłość” ukazuje z jednej strony wielkość ludzkiego grzechu i pobudza do pokuty, a z drugiej strony podkreśla niewypowiedzianą litość Boga, ujawnioną w tajemnicy Wcielenia i Od­kupienia. Motyw Miłosierdzia Bożego, zdaniem ks. Sopoćki, bardziej niż miłość pobudza zarówno grzeszników do nawrócenia, jak i sprawiedliwych do postępu duchowego. Świętość, wszechmoc i sprawiedliwość Boga wielu grzeszników przestra­sza i pobudza do rozpaczy, jak Kaina. Miłości Bożej grzesznik nie czuje się godzien, nie dowierza jej i nie pobudza się do pokuty, jak Judasz. Natomiast sły­sząc o Miłosierdziu Bożym, człowiek upadły wzbu­dza w sobie ufność, która doprowadza go do poku­ty i zbawienia, jak łotra na krzyżu, Augustyna, itp.”

Święta Faustyna o Bożym Miłosierdziu

Opr. Marek Czekański


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: