PODZIEL SIĘ

V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustin...

V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum” – 17 czerwca 2017

17 czerw­ca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywało się V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyli w nim członkowie „Faustinum” z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­ęło­ się uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej  prze­wod­ni­czył metropolita krakowski abp Marek Jędra­szew­ski. – Nie traćmy odwagi, by w imię Chrystusa zwracać się do świata okazując jak niezmierne jest miłosierdzie Boże, które dla  każdego z nas jest ofiarowane – mówił abp Jędraszewski podczas Mszy św.

Podczas kazania, arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o ważnych przesłaniach skierowanych przez św. Pawła w Drugim Liście do Koryntian i odniósł je do słów z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej – Przesłanie św. Pawła skierowane jest nie tylko do Koryntian, ale dla całego Kościoła także dzisiaj i tak będzie aż do skończenia świata – mówił.

Metropolita krakowski podkreślił, iż zgodnie z wezwaniem św. Pawła, ważne jest, abyśmy żyli tylko i wyłącznie dla Chrystusa, ponieważ każdy, kto zaczyna żyć dla Chrystusa, jednocześnie przestaje żyć tylko dla siebie. Odwołując to przesłanie do Dzienniczka świętej Faustyny, abp Jędraszewski  przywołał obraz Chrystusa, który otwiera przed każdym człowiekiem bezkres miłosierdzia.

Mówiąc o konieczności ciągłego poznawania Boga, arcybiskup wyjaśnił co oznacza użyte przez św. Pawła stwierdzenie o poznaniu Boga z ciała – Oznacza to ujrzeć, doświadczyć, bezpośrednio rozmawiać z Chrystusem jako z konkretną Osobą  – mówił. W tym kontekście arcybiskup przywołał historię pierwszego spotkania Jezusa zarówno przez Helenę Kowalską jak i św. Pawła  – Wtedy kiedy św. Paweł doświadczył pełnej prawdy o Chrystusie, to w pewnej mierze nie było ważne spotkać się z Nim, ale ważna była dla niego prawda, którą miał głosić o Chrystusie ukrzyżowanym, ponieważ doskonale wiedział, że właśnie w tym Chrystusie Zmartwychwstałym i ukrzyżowanym stał się nowym człowiekiem – mówił.

Arcybiskup podkreślał, że konsekwencją wynikającą z nowego poznania Chrystusa jest posługa jednania ludzi z Bogiem – Czytając Dzienniczek św. Faustyny co rusz odkrywamy jak staje sie ona z woli Chrystusa pośredniczką miedzy grzesznym światem a Bogiem pełnym miłosierdzia – mówił. W kontekście życia i działalności dwóch świętych: Pawła oraz siostry Faustyny, podkreślił, że ważne jest także by głosić orędzie Bożego przebaczenia, które nieustannie trzeba kierować do świata w imię samego Boga.

Na koniec arcybiskup wezwał członków Stowarzyszenia „Faustinum” do modlitwy o realizację przytoczonych przesłań św. Pawła w życiu każdego człowieka – By każdy i każda z nas mógł żyć tylko i wyłącznie dla Chrystusa, nieustannie Go poznawać, by stąd wynikała nasza chęć i pragnienie jednania świata z Bogiem – wzywał.

Stowarzyszenie „Faustinum” działa od 1996 roku, łączy kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich z blisko 100 krajów świata na wszystkich kontynentach, którzy wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia głoszą światu miłosierną miłość Boga poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Stowarzyszenie tworzą wolontariusze, członkowie oraz członkowie honorowi, którzy tworzą Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia działające w parafiach. Główny akcent działalności Stowarzyszenia spoczywa na formacji a także na głoszeniu i wypraszaniu miłosierdzia w szczególności dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

Walne Zebranie delegatów jest organem doradczym Stowarzyszenia „Faustinum”, które zbiera się w celu podsumowania działalności Stowarzyszenia i przedstawienia sugestii co do jego działalności. W tym roku Walne Zgromadzenie odbywa się po raz piąty i uczestniczą w nim delegaci z 10 krajów, m.in. Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech, a także Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico, Libanu i Togo oraz zaproszeni goście.

16 czerw­ca, w dzień poprze­dza­ją­cy Wal­ne Zebra­nie, członkowie stowarzyszenia „Faustinum” modlili się w Godzinie Miłosierdzia w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, a potem spotkali się w sali „Faustinum”. Po spo­tka­niu, oko­ło godz. 17.30, przeszli do kapli­cy Męki Pań­skiej na wspól­ną ado­ra­cję i uwiel­bie­nie Boga.

Info za —> zs | archidiecezja krakowska: Abp Jędraszewski do delegatów “Faustinum”: Nie traćmy odwagi

oraz Faustyna.pl: V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”


Wesprzyj Sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_


Powiązane posty