Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Rekolekcje dla apostołów i czcicieli Jezusa Miłosi...

Rekolekcje dla apostołów i czcicieli Jezusa Miłosiernego z ks. Markiem Chrzanowskim FDP – Łagiewniki, 6-8 grudnia 2019

Pod hasłem “Jezu, ufam Tobie!”, w dniach 6-8 grudnia 2019 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbywają się rekolekcje dla apostołów i czcicieli Jezusa Miłosiernego. Prowadzi je ks. Marek Chrza­now­ski FDP, a organizuje stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia”Faustinum”.

Opublikowany przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Niedziela, 1 grudnia 2019

 

Przeczytaj rozmowę Małgorzaty Pabis, rzecznik Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach z ks. dr. Markiem Chrzanowskim FDP —> na Facebooku


W rekolekcjach, które odbywają się w ramach cyklu “Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny” bierze udział 88 osób z Krakowa i różnych stron Polski oraz ze Szwecji i z Niemiec.

“Jak­że wie­lu ser­com przy­nio­sło otu­chę wezwa­nie „Jezu, ufam Tobie”, któ­re pod­po­wie­dzia­ła nam Opatrz­ność za pośred­nic­twem Sio­stry Fau­sty­ny! Ten pro­sty akt zawie­rze­nia Jezu­so­wi prze­bi­ja naj­gęst­sze chmu­ry i spra­wia, że pro­mień świa­tła prze­ni­ka do życia każ­de­go czło­wie­ka”” (św. Jan Paweł II). W kli­ma­cie ciszy i na pogłę­bio­nej modli­twie oso­bi­stej, a tak­że spo­ty­ka­jąc się z żywym świad­kiem zaufa­nia Bogu, uczest­ni­cy są zapro­sze­ni do odkry­wa­nia mocy pły­ną­cej ze słów „Jezu, ufam Tobie!”.

Więcej informacji na stronie —> www.faustinum.pl

Info za —> Faustyna.pl: Jezu, ufam Tobie! 

Adwent to czas oczekiwania… na co? Na Kogo?A może to oczekiwanie jest dwustronne, bo i Bóg pełen miłości szczególnie…

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Poniedziałek, 2 grudnia 2019

 

Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku