Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Otwarcie procesu beatyfikacyjnego bp. Ignacego Świ...

Otwarcie procesu beatyfikacyjnego bp. Ignacego Świrskiego – Siedlce, 24 marca 2018

W katedrze siedleckiej 24 marca 2018 r. o godz. 12:00 miała miejsce sesja otwarcia procesu beatyfikacyjnego bp. Ignacego Świrskiego określanego jako święty człowiek i ojciec ubogich. Uroczystość wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego 200-lecia istnienia diecezji siedleckiej. 

Zobacz —> Kalendarium Roku Jubileuszowego

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda podjął decyzję, że proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny bp. Ignacego Świrskiego rozpocznie się w przeddzień 50. rocznicy jego śmierci. Zmarł on w Siedlcach w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1968 roku.

Biskup Ignacy, jako niezwykle barwna postać charakteryzująca się głębokim życiem duchowym, bezkompromisowością na drodze realizacji rad ewangelicznych i ponadprzeciętną, wręcz heroiczną, wrażliwością serca na potrzeby biednych i pokrzywdzonych, zapisał się we wspomnieniach wielu jako prawdziwie święty człowiek. O jego świętości są przekonani, także dzisiaj, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

Na prośbę postulatora ks. Mariusza Świdra, biskup siedlecki Kazimierz Gurda mianował dwóch niezależnych Cenzorów Teologów do zbadania poprawności teologicznej opublikowanych pism kandydata na ołtarze. Następnie powołał Komisję Historyczną, której celem było zbadanie dokumentów archiwalnych, kościelnych i państwowych, dotyczących bp. Świrskiego. W kolejnym kroku przygotowującym do otwarcia procesu Biskup Siedlecki zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski o opinię na temat słuszności sprawy. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, tak jak nakazuje prawo kanoniczne, skierował zapytanie do Stolicy Apostolskiej czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny biskupa Ignacego Świrskiego. Nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych biskup Kazimierz Gurda otrzymał 12 stycznia 2018 roku.

Uroczystą, pierwszą sesję procesu, która podobnie jak ostatnia może być przeprowadzona w obecności wiernych, poprzedziła celebracja Eucharystii w intencji beatyfikacji bp. Ignacego Świrskiego. Następnie nastąpiło zaprzysiężenie Trybunału, w skład którego weszli: delegat biskupa – ks. prał. dr Mieczysław Głowacki, promotor sprawiedliwości – ks. dr Jarosław Ruciński, notariusz – ks. mgr lic. Andrzej Karwowski oraz notariusz pomocniczy – ks. mgr lic. Maciej Majek. Przysięgę na Księgę Ewangelii złożył także biskup ordynariusz i postulator. Przysięga dotyczy wiernego wypełnienia powierzonego zadania i zachowania tajemnicy procesu. Podczas pierwszej sesji postulator dostarcza członkom Trybunału listę świadków, którzy będą sukcesywnie przesłuchiwani. Od tego momentu bp. Ignacego Świrskiego formalnie można określać Sługą Bożym.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Specjalny edyktem biskup Kazimierz Gurda poinformował o otwarciu procesu i zaprosił diecezjan do przekazywania informacji o kandydacie do chwały ołtarzy, do modlitwy o beatyfikację i do uczestnictwa w pierwszej sesji procesu. W sposób szczególny została zaproszona rodzina Sługi Bożego, księża wyświęceni przez biskupa Ignacego, jak również świadkowi proszeni o złożenie zeznań w procesie.

Wszelkie informacje o biskupie Świrskim oraz o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożego można kierować na adres: Biuro Postulacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce; bądź pocztą internetową: postulatorsiedlce@gmail.com. Aktywna jest także strona internetowa poświęcona biskupowi Ignacemu: www.biskupswirski.pl.

***

Biskup Ignacy Świrski przyszedł na świat na Łotwie, w Ellern w okolicach Dyneburga 20 września 1885 roku w rodzinie ziemiańskiej jako czwarte spośród sześciorga dzieci Emilii i Michała Świrskich. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Archidiecezji Mohylowskiej w Petersburgu, gdzie szybko zauważono jego pobożność, pracowitość  i nieprzeciętne zdolności. Po dwóch latach seminaryjnej formacji kleryk Ignacy Świrski zostaje wysłany na studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał podwójny doktorat – z filozofii w 1910 i teologii w 1914 roku. W Wiecznym Mieście, 28 października 1913 r., przyjął święcenia kapłańskie.

Po powrocie z Rzymu został mianowany wykładowcą i wychowawcą seminaryjnym w Petersburgu. Następnie, po rozwiązaniu Akademii Duchownej w 1918 roku pracował w Dyneburgu jako dyrektor gimnazjum, a w latach 1919-21 służył jako kapelan Wojska Polskiego. Ze wspomnień wiemy, że z otrzymanych gratyfikacji dobrowolnie kupował środki sanitarne dla rannych, a gdy ludzie umierali, z braku innych rąk do pracy, sam kopał groby na cmentarzu.

Od 1921 r., przez 18 lat, ks. Świrski był nauczycielem akademickim i kilkakrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Już wówczas – według świadków – oznaczał się niezwykle wrażliwym sercem i całą swoją pensję, a równała się ona uposażeniu posła, rozdawał biednym. 3 marca 1942 roku, gdy udał się na Mszę św. pogrzebową jednej z zacnych staruszek, którą się opiekował, Niemcy aresztowali wszystkich uczelnianych profesorów. Uprzedzony o pułapce ks. Świrski do końca wojny ukrywał się w majątku państwa Ziemackich w Zacharyszkach Małych w parafii Turgiele nieopodal Wilna pracując jako ogrodnik.

Po wojnie został rektorem seminarium w Białymstoku. Funkcję tę piastował zaledwie kilkanaście miesięcy, gdyż 12 kwietnia 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował go biskupem Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej. Sakry biskupiej udzielił ks. kard. Prymas August Hlond 30 czerwca 1946 roku w kościele farnym w Białymstoku. Uroczysty ingres do katedry w Siedlcach miał miejsce 4 lipca tegoż roku.

Lata ponad dwudziestoletniej posługi pasterskiej biskupa Ignacego (1946-1968) przypadają na okres powojenny – niezwykle trudny czas dla Kościoła Katolickiego w Polsce. Spośród wielu priorytetów jego pasterzowania, troska o duchową formację kałanów i seminarzystów zajmuje wyjątkowe miejsce. W jednej z konferencji mówił, że najskuteczniejszą dziś bronią w ręku kapłana w walce z bezbożnictwem jest jego osobista świętość.

Ponadto, wielokrotnie uwrażliwiał swoich kapłanów przed niebezpieczeństwem systemu komunistycznego. Będąc wielokrotnie inwigilowany, podsłuchiwany i przesłuchiwany – jak potwierdzają dokumenty ze zbirów Instytutu Pamięci Narodowej – biskup Świrski w relacjach z rządzącymi wykazywał się roztropnością i służył zawsze dobru Kościoła. Teczka biskupa sporządzona przez urzędników Wydziału ds. Wyznań pokazuje walkę biskupa z władzami państwowymi w obronie wiary katolickiej. W jednej z notatek charakteryzujących biskupa, z 1954 roku, komuniści piszą o nim: Ślepo posłuszny polityce Watykanu i Wyszyńskiego. Nie wierzy w zwycięstwo socjalizmu, nie interesuje się budownictwem Polski Ludowej.

Jako roztropny pasterz diecezji, biskup Ignacy poświęcił się całkowicie Kościołowi siedleckiemu troszcząc się przede wszystkim o odnowę życia duchowego swoich diecezjan. Organizował misje ewangelizacyjne i rekolekcje, którym niejednokrotnie sam przewodniczył. Szczególną uwagę zwracał na poziom moralny powierzonego mu ludu, m.in. mocno propagował ideę abstynencji alkoholowej. Wystosował do diecezjan ponad 60 listów pasterskich o różnej tematyce.

Jednak najbardziej rozpoznawalnym elementem jego pasterskiej posługi było nieustanne pochylanie się nad człowiekiem potrzebującym i praktyczna odpowiedź na jego biedę. Nikogo nie pozostawił bez wsparcia, był zawsze gotowy do poświęcenia i ofiary – potwierdza jednogłośnie wielu świadków dobroczynności biskupa Ignacego.

Regularnie rozdawał nie tylko pieniądze ale także jedzenie i ubrania. Jego szlachetna postawa niesienia pomocy materialnej i duchowej pokrzywdzonym upodobania biskupa Ignacego do Jezusa – Dobrego Samarytanina. Z jego inicjatywy powstała w Siedlcach kuchnia dla ubogich. Według wielu świadków biskup Ignacy zwykł mawiać z pełną świadomością: wolałbym się pomylić i dać jałmużnę temu, komu nie powinienem, niż odesłać z niczym pozostającego w rzeczywistej potrzebie. Niewątpliwie, ofiarna posługa ubogim była charakterystyczną cechą jego pasterzowania.

Biskup Świrski zmarł w opinii świętości w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 25 marca 1968 roku w Siedlcach w obecności biskupa Wacława Skomoruchy, najbliższego swego współpracownika. W dniu pogrzebu, 28 marca, Prymas Wyszyński w następujący sposób wyraził się  o biskupie Ignacym: Szczególnie jednak pasuje mi do tej postaci miano: Homo Dei – Człowiek Boży. On żył Bogiem, był pełen Boga. Wszystkie kategorie jego myślenia i działania były przejawianiem Boga.

Przykład naśladowania Chrystusa przez biskupa Ignacego Świrskiego poprzez jego ofiarną i bezinteresowną służbę potrzebującym, odpowiedzialność za drugiego człowieka i wyjątkową wrażliwość na ludzką biedą, tak materialną jak i duchową, może stać się inspiracją dla każdego chrześcijanina jak w codzienności żyć zasadami Ewangelii.

Info za —> oprac. ks. Mariusz Świder, postulator sprawy/ BPKEP: 24 marca – otwarcie procesu beatyfikacyjnego bp. Ignacego Świrskiego